Dekh Pakistan
Akhir Gunah Me Se Da (2008)
Akhir Gunah Me Se Da (2008)
Akhir Gunah Me Se Da is a 2008 Pakistani Pashto film. The film stars Shahid Khan, Sidra, Dilbar, Seher, Jahangir Khan, Sajna, Abid G, Shehzadi, Maria Wasti, Shahood Alvi, Adnan Shah, Maria Wasti, Shahood Alvi, Adnan Shah. It was released on Sunday, 5 October 2008.

About Details about Akhir Gunah Me Se Da (2008)

Name
Akhir Gunah Me Se Da
Released Date
Sunday, 5 October 2008
Language
Pashto
Year
2008
Genre
Social film
Color
Color
ActorsShahid Khan, Sidra, Dilbar, Seher, Jahangir Khan, Sajna, Abid G, Shehzadi, Maria Wasti, Shahood Alvi, Adnan Shah, Maria Wasti, Shahood Alvi, Adnan Shah
Not Available
Not Available
Not Available